Vrácení zboží reklamace

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pred prevzatím od prepravcu najmä kvôli mechanickému poškodeniu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je braný zreteľ s ohľadom na reklamačný poriadok prepravcu.

Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho a to vrátane kópie daňového dokladu. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim. Kupujúci chybný tovar na reklamáciu zašle prepravnou službou (Slovenská Pošta) vlastnými nákladmi na adresu predajcu. Reklamačná adresa prevádzkovateľa je zhodná s jeho prevádzkou.

Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady prevádzkovateľa nebude prijatý. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtované poštovné za odoslanie tovaru na jeho uvedenú adresu. Spiatočnú cestu po oprávnenej reklamácii hradí prevádzkovateľ.

V závislosti od druhu závady a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať najmä toho, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový. V prípade neoprávnenej reklamácie zákazník hradí náklady vzniknuté prevádzkovateľovi reklamovaním tovaru.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na:

-Chyby vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, neodbornou montážou a nedodržaním návodu na použitie
- Poškodenie tovaru nadmerným mechanickým opotrebením v dôsledku nesprávnej alebo nedostatočnej údržby
- Opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaní
- Poškodenie tovaru ak bolo poškodené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.